Voorwaarden

BraceFace voorwaarden

1. Algemeen
1.1. Op alle verkoopovereenkosten, bestellingen en aanbiedingen van BraceFace zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn te raadplegen op de internetsite van BraceFace: www.braceface.nl
1.2. Door het doen van een bestelling gaat men akkoord met deze Algemene Voorwaarden. BraceFace behoudt zich het recht om haar levering- en of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dit geval onverkort van kracht.

2. Overeenkomsten
2.1. BraceFace behoudt zich het recht om de prijzen te wijzigen.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door BraceFace. BraceFace is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BraceFace dit mede binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen en betalingen
3.1. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en excl. handlings- en verzendkosten.
3.2. Bij vermelding van een incorrecte prijs op onze prijslijst, internetsite, orderbevestiging, factuur of enig ander medium behoud BraceFace het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De opdrachtgever kan in deze situatie de overeenkomst ontbinden door dit per e-mail kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
3.3. Alle genoemde prijzen zijn exclusief de transportkosten. De transportkosten vermeld op de internetsite (€ 2,95/bestelling) gelden alleen voor het transport naar een adres binnen Nederland. Voor het transport naar een adres buiten Nederland hanteert BraceFace afwijkende prijzen die op te vragen zijn bij BraceFace.
3.4. In de transportkosten zijn de verzend-, handlings- en verpakkingskosten verwerkt.
3.5. Betaling geschied d.m.v. een iDEALl betaling via het Rabo-omnikassasysteem zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.6. Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke blijft, is BraceFace gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4. Levering
4.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2. Het eigendomsrecht van de geleverde goederen blijft voorbehouden aan BraceFace tot hetgeen op grond van enige overeenkomst aan BraceFace verschuldigd voldaan is. Het risico ter zake van de BraceFace produkten gaat reeds op het moment van de levering op de koper over.
4.3. De levering van BraceFace geschiedt zo spoedig mogelijk vanuit Dongen.De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 tot 5 werkdagen. Als BraceFace de betaling heeft ontvangen zal de bestelling de eerstvolgende verzenddag naar het opgegeven adres verzonden worden.
4.4. De door BraceFace opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. In dat geval is men gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5. Recht van retour
5.1. Voor zover niet anders aangegeven, heeft de opdrachtgever na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. De gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden geretourneerd. De verzend-/administratiekosten voor het retourneren van artikelen kunnen niet bij BraceFace verhaald worden.
5.2. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

6. Afbeeldingen en specificaties
6.1. Alle gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsites van BraceFace gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Bestellingen/communicatie
7.1. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en BraceFace, danwel tussen BraceFace en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en BraceFace, is BraceFace niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BraceFace.

8. Aansprakelijkheid
8.1. BraceFace is niet aansprakelijk voor letsel, directe schade of gevolgschade veroorzaakt met en/of door produkten welke door BraceFace zijn geleverd aan derden. Elke verantwoordelijkheid van het gebruik van de produkten is geheel voor rekening van de ontvanger van de geleverde produkten. Elke overige aansprakelijkheid van BraceFace, in- en buiten rechte, zullen zijn gemaximeerd tot de in de factuur genoemde koopsom m.b.t. het produkt in casu geleverd door BraceFace.
8.2. De verpakking waarin de bestelling wordt verzonden mag niet zonder toestemming van BraceFace worden hergebruikt. Voor het hergebruik van deze verpakking zonder uitdrukkelijke toestemming accepteert BraceFace geen aansprakelijkheid.

9. Overmacht
9.1. BraceFace is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BraceFace. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. BraceFace behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BraceFace gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

11. Copyright
11.1. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van BraceFace. De illustraties, foto’s en teksten zijn eigendom van BraceFace.

Bedrijfsgegevens:
BraceFace v.o.f
gevestigd in Dongen
T: +31 (0) 622538026
E: info@braceface.nl
W: www.braceface.nl

KvK nr: 67725694
BTW nr: NL153040890B01

RaboBank: NL39RABO0333940962 t.n.v. BraceFace
IBAN nr: NL39RABO0333940962
BIC nr: RABONL2U


Alle weergegeven prijzen in Euro. Prijzen zijn inclusief BTW .